സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വീണ്ടും കുതിപ്പ്‌

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയർന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ വില കുതിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലും സ്വർണ വില ഉയരാൻ കാരണം. ഇന്ന് സ്വർണ വില ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും പവന് 200 രൂപയുമാണ് ഉയർന്നത്. ഇന്നത്തെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണ വില ഗ്രാമിന് 4820 രൂപയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഇന്ന് 38560 രൂപയായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഉയർന്നിരുന്നു.